Avatar
دکتر مجید شاه پسندزاده (دانشیار )
دانشكده علوم و فناوري هاي نوين / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: زمین شناسی _ زمین ساخت و ژئودینامیک
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09134415702
  • ایمیل: m.shahpasandzadeh [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: انگلیسی
  • وب سایت:
 
با تحلیل ساختاری یک گستره معدنی، سعی می شود به بررسی نقش ساختارها در کنترل جایگزینی ماده معدنی و یا دگرشکلی آن ها بعد از جایگزینی پرداخته و ارتباط بین تکامل ساختارها با ماگماتیسم -دگرگونی-کانه زایی تعیین گردد. هم چنین، با استفاده از شواهد زمین شناسی سطحی و تلفیق آن ها با داده های زمین شناسی زیرسطحی (مانند گمانه های اکتشافی، نتایج مطالعات ژئوفیزیکی)، سعی می شود مدل سه بعدی زمین شناسی گستره معدنی و کانسار مورد مطالعه تهیه و به عنوان راه کار اکتشافی-استخراجی آینده کانسار تحلیل شود.