نام و نام خانوادگی:  محمد نجف زاده

مرتبه علمی : استادیار

زمینه فعالیت: 

پست الکترونیک:   m.najafzadeh [AT] kgut.ac.ir