دکتر حجت تويسركاني

شیمی پلیمر
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي پليمر

دکتر هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي پليمر

دکتر سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي پليمر

اطلاعیه ها (بایگانی)