گروه تنوع زیستی با هدف مطالعه تاکسونومی، مولکولی، اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان و جانوران در سطح ملی و بین¬المللی، فعالیت¬های پژوهشی خود را از بدو تاسیس پژوهشگاه آغاز کرده است. این گروه از سال 1392 با ایجاد دوره کارشناسی¬ارشد در رشته حشره¬شناسی کشاورزی فعالیت¬های آموزشی را نیز آغاز کرد.

اهداف گروه :
- شناسایی گونه¬های جانوری و گیاهی درایران و دنیا.
- بررسی تنوع دورن¬گونه¬ای و بین¬گونه¬ای، به ویژه گونه¬های مهم در کشاورزی.
- راه¬اندازی کلکسیون گیاهی و جانوری ایران.
- تهیه بانک اطلاعاتی (کتاب، گزارش، مقالات و تصاویر) پیرامون گونه‏های جانوری و گیاهی ایران.
- توسعه روش¬های تشخیص گونه با استفاده از بارکدینگ DNA
- مطالعه روابط متقابل گونههای گیاهی و جانوری با یكدیگر و با محیط زیست.
- بررسی اثر اختلالات ایجاد شده توسط انسانی بر تنوع زیستی و مدیریت آن.
- تهیه برنامه پیشگیری و مدیریت کنترل گونه¬های آفت مهم در کشاورزی.