-  آزمایشگاه تنوع زیستی: مشتمل بر آزمایشگاه¬های حشره¬شناسی، کنه¬شناسی و سلولی مولکولی.