نام: مسعود

نام خانوادگی: رضائی زاده

شماره اتاق: 271

ایمیل:    

             m.rezaeizadeh@kgut.ac.ir

شماره تماس: 

           03433778511- 09131915502اطلاعیه ها (بایگانی)