علیرضا محمودیان

استادیار

a.mahmoudian@kgut.ac.ir

شماره تماس: 03458141216

شماره داخلی: 304

زمینه پژوهشی:
- شبیه سازی فرآیندهای استخراج فلزات
- طراحی و ساخت کارخانه های تولید فلزات
- استخراج فلزات نادر و فلزات گرانبها
- بررسی احیاپذیری کانی های آهن
- تولید پوشش های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی بر روی فولاد