دکتر مرتضي عبدل زاده

(دانشیار )
دانشکده برق و کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی مکانیک

رشته: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی _ تبدیل انرژی
شماره اتاق:                                                       206
تلفن:                                034 33776612-13, ext:317

ایمیل:                         mo.abdolzadeh [AT] gmail.com