نام و نام خانوادگی: سعید میرزایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی و تخصص: بيوتکنولوژي کشاورزي-ژنتيک مولکولي گياهي

زمینه تحقیقاتی:

  •  ژنتیک و ژنومیکس گیاهی (Transcriptomics, RNAseq)
  •  برهمکنش میکروب و گیاه (همزیستی)
  • لگوم ها، غده زایی لگوم ها و تثبیت نیتروژن
  • مارکرهای مولکولی و تنوع ژنتیکی
  • فیزیولوژی گیاهی (توسعه گیاه و تبادل سیگنال)