Avatar
دکتر محمدرضا سپهوند (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: ژئوفیزیک (زلزله شناسی) _ زلزله شناسی
  • شماره اتاق: 203
  • تلفن : 09123930351
  • ایمیل: mrsepahvand [AT] yahoo.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است