Avatar
دکتر روح الامين زینلی (استادیار )
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل
  • رشته: مهندسی برق قدرت _ قدرت
  • شماره اتاق: 3445
  • تلفن : 034-31623445
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
دکترا فردوسی مشهد مهندسی برق قدرت 1386 1391 بررسي اثرات جبران‌کننده توان راكتيو استاتیکی (SVC) بر محور توربين-ژنراتور با استفاده از روش‌هاي تحليل غيرخطي
کارشناسی ارشد فردوسی مشهد مهندسی برق قدرت 1383 1386 تخصيص توان راكتيو بر مبناي لحاظ نمودن ظرفيت در دسترس خطوط انتقال با استفاده از الگوريتم ژنتيك
کارشناسی شهید باهنر کرمان مهندسی برق الکترونیک 1379 1383
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است