Avatar
دکتر عباس سیوندی (دانشیار )
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری / گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
  • رشته: مهندسی عمران _ مهندسی زلزله
  • شماره اتاق: 3378
  • تلفن : 33776611-3379