معرفی پژوهشکده

مسأله تأمین انرژی مورد نیاز جوامع یکی از مهمترین دغدغه‌های قرن گذشته و حال کشورهای جهان می‌باشد که به سمت یک بحران رو به افزایش میل می‌کند. پیشرفت و توسعه کشورها،تامین آسایش و امنیت جوامع بشری در گرو تامین انرژی پایدار است در قرن حاضر که به نام قرن انرژی پاک نامگذاری شده است بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که منشاء هر دوی آنها مربوط به انرژی است. یکی آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و دیگری کاهش نگران کننده منابع انرژی فسیلی است. این بحران‌ها اختصاص به منطقه جغرافیایی خاصی نداشته و همه کشورها با آن درگیر می‌باشند. در راستای کمک به حل این بحران‌ها و با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت بهره وری بیشتر از منابع انرژی فسیلی، به منظورفراهم‌سازی امکانات مناسب جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با انرژی و تربیت نیروهای متخصص وکارآمد، پژوهشکده انرژی ازسال 1383 فعالیت خود را آغازکرده است. این پژوهشکده در شهریورماه 1384 موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت علوم و تحقیقات وفناوری با سه گروه پژوهشی، مدیریت و بهینه‌سازی انرژی، انرژی‌های تجدید شونده وتبدیل انرژی و پیل سوختی و هیدروژن گردیده است.


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)