عنوان آزمایشگاه: بیوتکنولوژی گیاهی

تجهیزات:

1-     ماکروویو

هزینه خدمات:    20000 ریال بابت هر نمونه

2-     شیکر

هزینه خدمات:    10000ریال به ازای هر ساعت

3-     هود لامینار تک نفره

هزینه خدمات:    300000ریال به ازای هر ساعت

4-     انکوباتور

هزینه خدمات:    10000ریال به ازای هر ساعت

5-     سانتریفیوژ

هزینه خدمات:    40000ریال به ازای هر دقیقه

6-     آون

هزینه خدمات:     50000ریال به ازای هر ساعت

7-     ژرمیناتور

هزینه خدمات:    50000ریال به ازای هر ساعت

8-     هیتر بلاک

هزینه خدمات:    120000ریال به ازای هر ساعت

9-     هود شیمیایی

هزینه خدمات:    100000ریال به ازای هر ساعت

10-  PHمتر

هزینه خدمات:    20000ریال به ازای هر قرائت

11-  شیکر انکوباتور

هزینه خدمات:    30000 ریال به ازای هر ساعت

12-  اسکن دراپ

هزینه خدمات:    50000 ریال به ازای هر نمونه

نام کارشناس: محسن مدرس

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان آزمایشگاه: الکتروفورز

تجهیزات:

1-     تانک الکتروفورز افقی وملحقات

هزینه خدمات             250000ریال به ازای هر ساعت

2-     ژل داک

هزینه خدمات             25000ریال به ازای هر تصویر

3-     ترانسلومیناتور

هزینه خدمات             250000ریال

4-     منبع تغذیه(پاور)

نام کارشناس: محسن مدرس

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان آزمایشگاه: PCR

تجهیزات:

1-     ترموسایکلر

2-     هزینه خدمات             400000ریال به ازای هر اجرا

3-     RealtimePCR

4-     هزینه خدمات            1000000ریال به ازای هر اجرا

نام کارشناس: محسن مدرس

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان آزمایشگاه: بیوشیمی

تجهیزات:

1-     سانتریفیوژ یخچالدار

هزینه خدمات       40000ریال به ازای هر دقیقه

2-     سونیکاتور

هزینه خدمات       450000ریال به ازای هر 15دقیقه

3-     الایزا ریدر

هزینه خدمات            500000ریال به ازای قرائت هر پلیت

نام کارشناس: محسن مدرس

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان آزمایشگاه: میکروسکوپ

تجهیزات:

1-     میکروسکوپ فلورسنس

هزینه خدمات            400000ریال به ازای هر ساعت

2-     میکروسکوپ نوری

هزینه خدمات            200000ریال به ازای هر ساعت

3-     لوپ

هزینه خدمات            200000ریال به ازای هر ساعت

نام کارشناس: محسن مدرس  

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان آزمایشگاه: فلوسیتومتری

تجهیزات:

1-     فلوسیتومتری

هزینه خدمات             200000به ازای هر نمونه

2-     فریزدرایر

هزینه خدمات            700000ریال به ازای هر فالکون با حجم3میلی لیتر

نام کارشناس: محسن مدرس

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان: اتاق فریزرها

تجهیزات:

1-     فریزر80-

هزینه خدمات            100000ریال روزانه

2-     فریزر20-

هزینه خدمات            50000ریال روزانه

نام کارشناس: محسن مدرس  

شماره تماس: 03433776611

****************************

عنوان آزمایشگاه: کشت سلول جانوری

تجهیزات:

1-     اینکوباتور CO2

هزینه خدمات            300000 ریال هر ساعت

2-     میکروسکوپ اینورت

هزینه خدمات            200000 ریال هر ساعت

3-     هود لامینار

هزینه خدمات            300000 ریال هر ساعت

4-     میکروسکوپ معمولی

5-     چراغ uv

نام کارشناس: نرگس عامری

شماره تماس: 03