مدیر کل امور آموزشی

نام و نام خانوادگی: هژیر کورکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک:   hajir.kourki@kgut.ac.ir

 

 

 معرفی کارکنان 

اسماء جهان پیما
کارشناس آموزش
شماره تماس: 03431623263
محدثه کارآموزیان
کارشناس آموزش
شماره تماس: 03431623176

 

اکرم انجم شعاع
کارشناس حق التدریس و امور شهریه
شماره تماس: 03431623266
نسیم افهمی
کارشناس فارغ التحصیلی و نظام وظیفه
شماره تماس:03431623183

 

محمد زنگی آبادی
کارشناس خدمات ماشینی
شماره تماس:03431623193
مجتبی ملک نژاد
کارشناس خدمات ماشینی
شماره تماس:03431623193

 

حجت کارآموزیان
مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی
شماره تماس:03431623364