شورای همکاریهای علمی و روابط بین الملل

اعضای حقوقی

  • دکتر شهروز کاظمی - مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین الملل (دبیر شورا)
  • دکتر محمد جواد آروین - رئیس دانشگاه
  • دکتر علیرضا عسکر زاده -  معاون اداری و مالی دانشگاه
  • دکتر رضا دهقانی - معاون آموزشی و پژوهشی
  • دکتر مسعود ترکزاده ماهانی- رئیس پارک علم و فناوری 
  • دکتر داریوش افضلی - رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم م

  اعضای حقیقی

  • دکتر علی اسماعیلی – عضو هیات علمی
  • دکتر حمید رضا ناجی – عضو هیات علمی
  • دکتر سعید میرزایی – عضو هیات علمی

اطلاعیه ها (بایگانی)