دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر فرزاد دادی پور

ریاضی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشي رياضي

دکتر علیرضا ستارزاده

ریاضی کاربردی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر فريد صابري موحد

آنالیزعددی
دانشیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر حسین محبی

ریاضی
استاد
گروه آموزشي رياضي

اطلاعیه ها (بایگانی)