دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر فرزاد دادی پور

ریاضی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشي رياضي

دکتر فريد صابري موحد

آنالیزعددی
استادیار
گروه آموزشي رياضي