دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر محمدآقا بلوریزاده

فیزیک
استاد
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر ابوالفضل صفایی بزگ آبادی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر فریبا فتحی راد

علوم و فناوری نانو
استادیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر محمد ماهانی

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي

دکتر مهدی یوسفیان

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي