1.  اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
 2.  ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز.
 3.  تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارايه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
 4.  همكاري با گروه‌هاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 5.  ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزايابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 6.  تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزشي كشور و ارايه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.
 7.  ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرم‌هاي پرسش‌نامه توسط دانشجويان و نظرخواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.
 8.  هماهنگي و پي گيري اجراي طرح ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي.
 9.  جمع‌آوري و ارايه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي در دانشگاه.
 10.  بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.
 11.  بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروه‌هاي آموزشي، دانشكده‌ها و واحدهاي دانشگاهي و ارايه گزارش به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
 12.  بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش در دانشگاه و ارايه طرح‌هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي دانشگاه.
 13.  برنامه ريزي و ارزيابي منظم فعاليت‌هاي مديران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه.
 14.  پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران دانشگاه در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و مديريت آموزشي دانشگاه.
 15.  انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارايه پيشنهاد به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي.
 16.  نظارت بر نحوه اجراي امتحانات پايان ترم دانشگاه.
 17.  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارايه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.
 18.  ارتباط با دانشگاه‌هاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن.

اطلاعیه ها (بایگانی)