در ارزیابی بیرونی ارزیابان از بیرون سازمان یا برنامه مورد ارزیابی می­آیند و هدف­های آنها می­تواند هدایت جریان ارزیابی تحت تعهدات قراردادهای تامین­کننده بودجه سنجش اعتبار و صلاحیت برنامه یا موسسه، کنترل بیرونی کیفیت و مقایسه واحد­ها و یا نظارت فعالیت­ها و برنامه­های موسسه باشد. چنانچه فرایند ارزیابی یک نظام دانشگاهی به وسیله یک هیأت علمی خارج از آن دانشگاه به عمل آید، آنرا ارزیابی بیرونی می­نامند.


اطلاعیه ها (بایگانی)