بانک طرح های پژوهشی برون دانشگاهی انجام شده

شماره

عنوان

توضیحات

تاریخ فایل
1 طرح های برون دانشگاهی


  دانلود


بانک الویتهای پژوهشی
تذکر: لطفاً پس از انتخاب عناوین مورد نظر جهت پیگیری و انجام مراحل بعدی با دفتر ارتباط با صنعت هماهنگی نمائید.


شماره

عنوان

توضیحات

تاریخ فایل
1 طرح های شرکت نفت


  دانلود
2 طرح های شرکت مانا     دانلود
3 طرح های شرکت نفت(جنوب شرق)     دانلود
4 لیست پروژه های شرکت برق92  به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه شود