سرپرست دفتر ریاست دانشگاه، روابط عمومی و امور بین الملل

 

نام و نام خانوادگی فرزاد دادی پور

رشته تحصیلی و تخصص: ریاضی - آنالیز تابعی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33776618-034

                                                                               

نام و نام خانوادگی عباس تقی زاده

رشته تحصیلی و تخصص:   علوم ارتباطات

شماره تماس: 33778011-034

شماره داخلی:  3256                                                    

 

 

 فصلنامه خبری زمستان 1401