دکتر احمد اسماعیلی ترشابی

مهندسی هسته ای
استادیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر محمدرضا رضایی راینی نژاد

فیزیک هسته ای
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر مجید زیدآبادی نژاد

مهندسی هسته ای
استادیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر علي نگارستاني

مهندسی هسته ای
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

اطلاعیه ها (بایگانی)