اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه
  • دکتر هادی بیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر فرشید کی نیا رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر امین باقی زاده معاون اداری ومالی دانشگاه
  • دکتر علی نگارستانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر روح الله فدایی نژاد معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر هیات رئیسه

  • دکتر فرزاد دادی پور رئیس دفتر ریاست دانشگاه، روابط عمومی و امور بین الملل                                          

اطلاعیه ها (بایگانی)