• دستیابی به عنوان دانشمند یک درصد برتر دنیا توسط دکتر راشدی از اعضای گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک 
  • ثبت دو اختراع توسط دکتر رضوی پاریزی از اعضای گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک

اطلاعیه ها (بایگانی)