آزمایشگاه تأیيد نمونه و اندازه گيري مشخصات خطي فیبر نوري

نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکیارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقیم - داخلی)

انجام آزمون مشخصات هندسی فیبرنوری شامل:

قطر مغزی

قطر غلاف

عدم دایرویت غلاف (%)

خطای عدم مرکزیت مغزی ـ غلاف

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون مشخصات هندسی پوشش فیبرنوری شامل:

قطر روکش

عدم دایرویت روکش (%)

ضخامت روکش (%)

خطای عدم مرکزیت غلاف-روکش

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون تضعیف فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

الهام سمیعی

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون تضعیف طیفی فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون روزنه عددی فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون قطر میدان مد فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون طول موج قطع فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون سطح مقطع موثر فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون پاشندگی رنگی فیبرنوری شامل: (طول موج پاشندگی صفر، شیب پاشندگی در طول موج با پاشندگی صفر)

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100

انجام آزمون پاشندگی مد قطبشی فیبرنوری

03433776611

http://www.kgut.ac.ir

سپیده یزدان پناه

مستقیم: 03431623100