مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی استخدام جدید

فايل الكترونيكي: حكم كارگزيني، عكس پرسنلي، كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه

تذكر: نام و نام خانوادگي، رشته تحصيلي، سمت به زبان انگليسي و همچنين نوع گروه خوني در پشت برگه  حكم كارگزيني درج شود.

حق التدریس

فايل الكترونيكي: معرفي نامه كارگزيني، عكس پرسنلي، كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه

مدارک لازم برای تمدید کارت و یا تغییر در کارت

  • کارت شناسائی قبلی
  • ارائه عکس جدید
  • در صورت تغییر در شناسنامه ارائه فايل الكترونيكي تمام صفحات شناسنامه

مدارک لازم جهت صدور کارت المثنی

  • پر کردن فرم مفقودی (لينك دانلود)

مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی بازنشستگی

  • تحویل کارت شناسائی جاری
  • ارائه فايل الكترونيكي عكس پرسنلي و حکم بازنشستگی

تذکر: در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.

 

 

 

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)