اداره آمار یکی از ادارات زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه است که با الهام از سیاست­ ها و خط مشی­ های کلی آموزش عالی، برای ساماندهی و جمع آوری آمار در دانشگاه ایجاد شده است. داده هاي آماري بنيادي ترين اصل براي برنامه ريزي است.برنامه ریزی فرایندی است که در آن نحوه تولید، گردش وهماهنگی اطلاعات در بخش کارشناسی به نحو سازمان یافته ای به بخش تصمیم گیری مرتبط می گردد. برنامه ريزي اساسي ترين شاخص براي مديريت قلمداد مي شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ريزي و مديريت از حلقه هاي توسعه به شمار مي رود.به طوري كه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتي معنا مي يابد كه جمع آوري اطلاعات و داده ها به روز باشد و يكي از نكاتي كه در برنامه ريزي هر سازماني ميتوان به آن به عنوان شاخص ترين اصل ياد نمود اين است كه توسعه بدون برنامه ريزي و برنامه ريزي بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نيست و اين سه ملزوم و لازمه يكديگرند.


اطلاعیه ها (بایگانی)