• انجام مطالعات لازم به منظور تدوین چارچوب آماری و اطلاعاتی و دستورالعمل‌های اجرایی آن به منظور شناسایی نیازهای آماری.
 • سامان دهی و بهره‌برداری از نظام آماری به منظور تلفیق آمار و اطلاعات مدیریتی وشاخص‌های کلان دانشگاه.
 • گردآوری،تدوین و اعلام شاخص‌های آموزشی، پژوهشی،فناوری، دانشجویی و ... به منظور اطلاع‌رسانی از روند تغییرات ایجاد شده در مقاطع زمانی مختلف از طریق تهیه و تنظیم آخرین آمار و اطلاعات مربوطه دردانشگاه.
 • جمع‌آوری، کنترل و بررسی آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای دانشگاه به منظور رفع اشکالات و نواقص.
 • بررسی وطبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز دانشگاه.
 • ایجاد بانک جامع آماری دانشگاه به منظور مدیریت بهتر و یکپارچگي ساختار اطلاعاتي در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه در جهت بهبود فرايند جمع‌آوري،انتقال و استفاده از آمار و اطلاعات.
 • توسعه مکانیزاسیون نظام آماری از طریق بکارگیری نرم‌افزارهای مناسب آماری به منظور ارتقاء کیفیت خدمات آماری.
 • تجزیه و تحلیل آمار واطلاعات دانشگاه به منظور بهره‌گیری بهینه از آن درتدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها.
 • پیگیری پیاده سازی و راهبری سیستم های آمار و اطلاعات مبتنی بر فناوری اطلاعات.
 • بهینه‌سازی گردش آمار و اطلاعات و استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی معاونت‌ها.
 • فعال‌سازی رابطین آماری به منظور گردآوری اطلاعات و آمار از تمامی واحدها.
 • انعکاس اطلاعات آماری در قالب نشریه، درج اخبار در سایت و .....
 • نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات.
 • نظارت مستمر بر امر دریافت و ارسال به موقع آمار و اطلاعات.
 • نظارت بر تهیه و بررسی گزارش های دوره ای.
 • نظارت و بازبینی فنی و کمک در تهیه فرمها و پرسش نامه های اطلاعاتی و آمار گيري.
 • تدوین سیاست‌های نظام آماری دانشگاه.
 • تهیه گزارش های توجیهی و موضوعی در ارتباط با اطلاعات جمع آوری شده و انعکاس آنها به واحد هاي ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه هاي آينده و رفع نارسايي هاي موجود.
 • تهیه منظم آمارهای ثبتی بر اساس نیاز مدیریت دانشگاه، نیاز وزارت متبوع و سازمان‌های دیگر.
 • تهیه سالنامه آماری دانشگاه.
 • پاسخگویی به نیازهای آماری و اطلاعاتی واحدهای داخل و خارج از دانشگاه.
 • ارتقای فرهنگ آماری.
 • همکاری مستمر با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جهت ارسال و تایید آمار ثبتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی.
 • همکاری و مشاوره در زمینه تهیه گزارشات و شاخص های آماری مورد نیاز حوزه های ریاست،معاونت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ..
 • برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری حوزه های مختلف.
 • فراهم آوردن مقدمات لازم جهت تهیه و تنظیم و اجرای پژوهشهای آماری در حوزه های مختلف دانشگاه.
 • توانمند سازی رابطین آمار در زمینه فناوری اطلاعات.
 • انجام امور محوله مقام مافوق در حیطه کاری

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)