مقدمه :

داده هاي آماري بنيادي ترين اصل براي برنامه ريزي است.برنامه ریزی فرایندی است که در آن نحوه تولید، گردش وهماهنگی اطلاعات در بخش کارشناسی به نحو سازمان یافته ای به بخش تصمیم گیری مرتبط می گردد. برنامه ريزي اساسي ترين شاخص براي مديريت قلمداد مي شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ريزي و مديريت از حلقه هاي توسعه به شمار مي رود. به طوري كه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتي معنا مي يابد كه جمع آوري اطلاعات و داده ها به روز باشد و يكي از نكاتي كه در برنامه ريزي هر سازماني ميتوان به آن به عنوان شاخص ترين اصل ياد نمود اين است كه توسعه بدون برنامه ريزي و برنامه ريزي بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نيست و اين سه ملزوم و لازمه يكديگرند.امروزه اهميت آمار و نقش راهبردي آن در فرايند برنامه ريزي سازمان ها بيش از پيش مورد توجه قرار ميگيرد و لذا وجود برنامه راهبردی اداره آمار و اطلاعات يكي از مهم ترين بخشهاي برنامه ريزي راهبردي هر سازماني مي باشد.

چشم انداز:

اداره آمار دانشگاه مصمم است با بهره گيري از فناوري روز و توانمندي كارشناسان آمار دانشگاه ضمن هماهنگي و نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار و ارائه تجزيه و تحليلهاي آماري، اثربخشي و كارآيي كليه فعاليتها را افزايش داده، آمار و اطلاعات صحيح و بروز را جهت تصميم گيري هاي كلان در اختيار مديران قرار دهد، جايگاه اداره آمار در دانشگاه را تبیین نماید و جایگاه آمار را در دانشگاه ارتقا بخشد.

مأموريت اصلي:

 • شناسايي اقلام آماري موجود در دانشگاه از لحاظ فرآيند ثبت، انتقال و گزارش گيري اطلاعات به تفکیک حوزه ها
 • ايجاد و توسعه نظام آماري در كليه واحدهاي زير مجموعه دانشگاه
 • تدوین شاخص ها
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی
 • توانمندسازي رابطین آمار و اطلاعات براي ثبت دقيق و ارسال صحيح آن
 • ارتقاء كيفيت و كميت گزارشهاي آماري تدوين شده

نقاط قوت:

 • وجود کارشناسان با تجربه در همه ي معاونت ها
 • وجود نيروهاي توانمند در زمينه جمع آوری آمار و اطلاعات
 • استفاده كارشناسان از كامپيوتر و نرم افزار هاي مناسب برای جمع آوری آمار و اطلاعات
 • تمايل مديران دانشگاه به استفاده از آمارو اطلاعات بروز و سيستم هاي ثبت آمار
 • حمايت مديران ارشد دانشگاه از توسعه آمار

فرصت ها:

 • تشكيل اداره آمار و اطلاعات آمار زير نظر رياست دانشگاه
 • احساس نياز روز افزون به استفاده از آمار و اطلاعات صحيح و به روز در دانشگاه
 • همكاري و كوشش رابطين آمار مبني بر يكسان سازي آمارها
 • توجه مسئولين وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به بحث آمار
 • تغيير نگرش مديران ارشد دانشگاه به مقوله آمار و اطلاعات و مبنا قراردادن آن در برنامه ريزي ها

تهديد ها:

 • عدم وجود هماهنگي هاي درون بخشي در زمينه جمع آوري و نشر اطلاعات
 • طولاني شدن فرآيند جمع آوري اطلاعات در برخي از واحدهاي تابعه
 • عدم اطمينان از اطلاعات دريافتي توليد شده در واحدهاي مختلف دانشگاه
 • وجود سيستم هاي مختلف و موازي جهت جمع آوري اطلاعات و آمار
 • در دسترس نبودن اطلاعات آماري در واحدهاي تابعه دانشگاه
 • عدم تكيه به آمار و اطلاعات در تصميم گيري ها
 • مشخص نبودن نيازهاي اطلاعاتي قبل از توليد اطلاعات

نقاط ضعف:

 • عدم تبيين جايگاه اداره آمار در سطح دانشگاه
 • كمبود نيروي انساني متخصص و كارآمد در اداره آمار
 • عدم تعريف يكسان و جامع در خصوص تعريف واژ ه ها و مفاهيم آماري
 • ضعف دانش آماري در كليه سطوح
 • همسو نبودن استراتژي حوزه هاي زير مجموعه با دفتر آمار و اطلاعات
 • عدم وجود سيستم يكپارچه آماري در دانشگاه
 • نبود تجربه كافي در زمينه ايجاد نظام آماري
 • عدم انجام پژوهش هاي آماري

اهداف كلي

 • سازماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات
 • استقرار و ساماندهی نظام آماری دانشگاه
 • بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعاتی در عرصه آمار
 • ایجاد پایگاه اطلاعات آماری متمرکز
 • توسعه پژوهش های آماری

اهداف عيني :

 • ساماندهي مديريت گردش آمار و اطلاعات
 • اصلاح فرم هاي آماري در سطح دانشگاه
 • تدوين ضوابط قانوني(مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه) جهت افزايش همكاري و هماهنگي واحدها
 • ارتقاء كيفيت و كميت گزارش هاي آماري
 • توانمندسازي كارشناسان آمار
 • ارتقاء و ترويج فرهنگ آماری
 • استقرار و ساماندهي نظام آماري دانشگاه
 • بكارگيري و توسعه فناوري هاي اطلاعاتي در عرصه ي آمار
 • آموزش مداوم كارشناسان آمار در خصوص فناوري اطلاعات
 • ایجاد لینک مربوط به اداره آمار دانشگاه در وب سایت
 • ايجاد پايگاه اطلاعات آماري متمركز
 • ايجاد زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم براي ايجادبانک اطلاعاتی
 • تدوین و چاپ سالنامه آماری
 • تشكيل كميته پژوهش آماري در دانشگاه تعيين اولويت ها و نيازهاي تحقيقاتي آماري در دانشگاه

 


اطلاعیه ها (بایگانی)