اهداف و شرح وظایف

  1. اقدام برای تأمین اعتبار و خرید لوازم و اثاثیه دانشگاه
  2. تهیه و تنظیم اسناد و ارسال به امور مالی
  3. رسیدگی و کنترل تنخواه گردان مربوط به خریدها

مسئول تدارکات

سید حجت مرتضوی  
 

پست الکترونیک:Kgut.tadarokat@gmail.com

  شماره تماسی:   داخلی 3147  و  3148 مستقیم 33776621-034

 


اطلاعیه ها (بایگانی)