وجود صنایع مختلف در استان کرمان و نیاز این صنایع به خدمات تخصصی مربوط به مواد و متالورژی بر همگان آشکار است. از سوی دیگر وجود معادن فلزی مختلف و صنایع وابسته به آن در منطقه ضرورت انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه را دو چندان کرده است. گروه سرامیک پژوهشکده مواد با در اختیار قرار داشتن برخی از امکانات تخصصی، اعضای هیات علمی متخصص و باتجربه قادر به برآورده کردن بخشی از نیازهای منطقه در این زمینه می باشد.

اهداف:
• شناخت و بررسی خواص (فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی) و سنتز سرامیک های پرکاربرد در صنعت( شامل کاربردهای دمای بالا، مقاوم به خوردگی و ... ).
• ساخت الکتروسرامیک ها و تعیین خواص آنها
• شناخت و بکارگیری دیر گدازه های پیشرفته با خواص مطلوبی همچون مقاومت به خوردگی ، مقاومت به شکست ، مقاومت به خزش و غیره.