معرفی گروه لیزر:

اکثر فن آوریهای موجود در مخابرات ،صنایع پزشکی و نظامی و غیره به نحو غیر قابل انکاری وابسته به لیزرها هستند و در واقع استفاده از این وسایل به نوعی نشانگر عمق توسعه و پیشرفت فن آوریهای کشورهاست به نظر می رسد که با توجه به شتاب روز افزون بکارگیری انواع لیزرها در ساختارهای علمی و پژوهشی ،لیزرها در قرن جدید یکی از شالوده های اصلی و جزء لاینفک فن آوری و در نتیجه زندگی بشر خواهند بود. بنابراین گروه لیزر در پژوهشکده فوتونیک تشکیل شد و در این گروه سعی بر این است تا با رشد پژوهش در زمینه­های لیزر، بسترهای لازم برای رشد و پیشرفت این فناوری­ در کشور فراهم آید.