اهداف:
1. تعریف فعالیتهای پژوهشی گروه در راستای تخصص گروه و نیازهای استانی و منطقه ای
2. تشکیل دو زیرگروه تخصصی سنجش از دور زمین¬شناختی و فیزیولوزی گیاهی جهت تخصصی¬تر شدن مباحث هر زیرگروه
3. همکاری با سایر دانشگاهها و مجموع¬های پژوهشی خصوصا در سطح استان
4. انجام طرح ها و پروژه¬های تخصصی بیرونی با توجه به تخصص اعضاء گروه
5. مشارکت هر چه بیشتر همکاران گروه در پایان¬نامه¬ها و طرحهای پژوهشی داخلی و خارجی
6. برگزاری کارگاههای تخصصی داخلی و خارج از مجموعه دانشگاه
7. فعال کردن انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران و برگزاری همایش سالیانه این انجمن از سال 1397 و پیش بینی برای راه¬اندازی یک مجله تخصصی در این مورد
8. پی¬گیری برای راه¬اندازی مرکز تخصصی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در جنوب شرق ایران با مشارکت دانشگاه تحصیلات تکمیلی و سایر ارگانها و سازمانهای دولتی
9. مطالعات دیرینه شناسی و پالئواکولوژی نهشته¬های فانروزوئیک ایران
10. مطالعات اکوفیزیولوژی در جهت مقابله با تنشهای محیطی در گیاهان و مقابله با آلودگی¬های زیست محیطی
11. مطالعه و بررسی¬های زیست محیطی در زمینه آب، خاک، گیاه و هوا
12. حذف آلاینده¬های زیستی توسط میکروارگانیسم¬ها و گیاهان و شناسایی گیاهان در مناطق آلاینده
13. مطالعات اکولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دارویی
14. استفاده از روشهای نوین در شناسایی پتانسیلهای معدنی و سایر ذخائر زمینی