عنوان آزمایشگاه: فیزیولوژی گیاهی

تجهیزات:

1-     کلدال

هزینه خدمات:    هر نمونه 200 هزار تومان

2-     سوکسله

هزینه خدمات:    هر نمونه 120 هزار تومان

3-     بیواسکن

هزینه خدمات:    هر نمونه 140هزار تومان

4-     اسپکتروفتومتر cary50

هزینه خدمات:    هر ساعت 100 هزارتومان

5-     EC متر

6-     PHمتر

7-     ترازو

8-     فریزر80-

9-     یخچال پارس

10-  اسپکتروفتومترWPA

11-  کلونجر

هزینه خدمات:    اسانس گیری و عصاره گیری هر نمونه 90هزار تومان

12-  فلیم فتو متر

هزینه خدمات:    هر نمونه 600000 ریال

نام کارشناس: مژده اسماعیل بیگی

شماره تماس: 03433776611

********************************

عنوان آزمایشگاه: طیف سنجی با اسپکترورادیومتر

تجهیزات:

1-     اسپکترورادیومتر

هزینه خدمات:    هر نمونه 2000000 ریال

نام کارشناس: مژده اسماعیل بیگی

شماره تماس: 03433776611

********************************

عنوان آزمایشگاه: اتاق میکروسکوپ

1-     میکروسکوپ نوری و بینیکولار

نام کارشناس: مژده اسماعیل بیگی

شماره تماس: 03433776611