۱- شناسایی گونه‌های جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌ها در ایران و دنیا

۲- بررسی تنوع دورن‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای، به ویژه گونه‌های مهم در کشاورزی

۳- راه‌اندازی کلکسیون گیاهی و جانوری منطقه.

۴-تهیه بانک اطلاعاتی (کتاب، گزارش، مقالات و تصاویر) پیرامون گونه‌های جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌هاي ایران.

۵- توسعه روش‌های تشخیص گونه با استفاده از بارکدینگ DNA

۶- مطالعه روابط متقابل گونه‌های جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌ها با یكدیگر و با محیط زیست

۷- بررسی اثر اختلالات ایجاد شده توسط انسان بر تنوع زیستی و مدیریت آن.

۸-تهیه برنامه پیشگیری و مدیریت کنترل گونه‌های آفت مهم در کشاورزی