عنوان آزمایشگاه: حشره شناسی

تجهیزات:

1-     بینوکولار 7 عدد

هزینه خدمات:           هریک ساعت 300000 ریال

2-     میکروسکوپ6 عدد

هزینه خدمات:            هریک ساعت 300000 ریال

3-     ژرمیناتور 2عدد ایران خودساز

4-     ژرمیناتور 2عدد گروک

5-     فیتوترون

6-     آون خشک

7-     انکوباتور یخچال دار

8-     ترازو

9-     فریزر80-

10-  فریزر پارس

11-  PCR

12-  انکوباتور

نام کارشناس: مژده اسماعیل بیگی

شماره تماس: 03433776611