1) به نژادی گیاهان زراعی با استفاده از روشهای سنتی و تولید گیاهان تراریخت
2) بررسی مکانیسمهای تحمل به تنشهای محیطی در گیاهان با استفاده از روشهای سنتی و مولکولی
3) بهینه سازی تولید و پایدارسازی آنزیمهای صنعتی و دارویی
4) مطالعه نسل جدید واکسنها جهت مبارزه با بیماریها
5) تولید پروتئینهای نوترکیب با کاربرد دارویی و تشخیصی
6) بیوتکنولوژیداروییومولکولهایمفیددرسلامت
7) سلولهایبنیادیومهندسیبافت
8) بیولوژیمولکولیسرطان
9) مطالعاتمربوطبهژنتیکواصلاحنژاددام