با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسعه مانی میسر است که در طرح های کشور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی لحاظ گردد و خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست در اجرای پروژه ها و احداث واحدهای صنعتی و شهری مد نظر قرار گیرد. هدف گروه محیط زیست انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در جهت ارتقای کیفی واحد های صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و کلیه فعالیت های انسانی با توجه به کاهش ضایعات زیست محیطی و همچنین استفاده بهینه از انرژی می باشد.
اهداف گروه محیط زیست را می توان در دو بخش دراز مدت و میان مدت به شرح ذیل تقسیم بندی نمود.
1- اهداف
1-1 شیمی محیط زیست
1-2 طراحی و توسعه استانداردهای محیط زیست
1-3 آلاینده های محیطی (آلاینده های آب، خاک و هوا)
1-4 محصولات ارگانیک
1-5 فیتوشیمی
1-6 شیمی سبز
1-7 تغییرات آب و هوا
1-8 شیمی تجزیه حیاتی
1-9 حسگر های زیست محیطی( بیو حسگر ها و نانو حسگرها)
1-10 نانومواد زیستی