این گروه شامل آزمایشگاههایی جهت آنالیز کمی و کیفی مواد می باشد که برخی از تجهیزات آن شامل:
- دستگاه کروماتوگرافی مایع
- دستگاه کروماتوگرافی گازی
- دستگاه جذب اتمی
- دستگاه پتانسیواستات/ گالوانواستات
می باشند.