عنوان آزمایشگاه: گروه پژوهشی محیط زیست

تجهیزات:

1-     گازكروماتوگرافي Agilent 6890، Agilent 7890

هزینه خدمات:    هرنمونه 150 هزار تومان

2-     كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا HPLC

هزینه خدمات:    هرنمونه 150 هزار تومان

3-     كاپيلاري لوله موئين

هزینه خدمات:    هرنمونه 250 هزار تومان

4-     اسپكتروفتومتري Cary 100 & 500  

هزینه خدمات:    هرساعت 150 هزار تومان

5-     اسپكتروفتومتري Cary Eclips

هزینه خدمات:    هر ساعت 150 هزار تومان

6-     اسپكتروفتومتري جذب اتمي Varian220

هزینه خدمات:    200  هزار تومان ppm، 250هزارتومان ppb

7-     Purified water Millipore

8-     روتاري

9-     الكتروشيمي Autolab

هزینه خدمات:    هر ساعت 100هزار تومان

نام کارشناس: علی اخگر

شماره تماس: 03433776611

 


اطلاعیه ها (بایگانی)