وجود صنایع مختلف در استان کرمان و نیاز این صنایع به خدمات تخصصی مربوط به مواد و متالورژی بر همگان آشکار است. از سوی دیگر وجود معادن فلزی مختلف و صنایع وابسته به آن در منطقه ضرورت انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه را دو چندان کرده است. گروه مواد نو پژوهشکده مواد با در اختیار قرار داشتن برخی از امکانات تخصصی، اعضای هیات علمی متخصص و باتجربه قادر به برآورده کردن بخشی از نیازهای منطقه در این زمینه می باشد.

 اهداف :

• ساخت و بکارگیری آلیاژها، سرامیک ها،کامپوزیتها، نیمه هادیها و پلیمرهای جدید که دارای خواص بهبود یافته نسبت به مواد معمولی می باشند.
• شناسایی و آنالیز مواد و ترکیبات با ارزش در باطله های معدنی و منابع استان و راههای تبدیل آنها به محصولات جدید و تصفیه پسابها و فاضلابهای صنعتی به مواد مهندسی جدید با ارزش افزوده.
• سنتز و بکارگیری روشهای جدید در ساخت مواد آلی و معدنی برای کاربردهای خاص نظیر صنایع پزشکی و دارویی، کاتالیستها، حفاظت مواد و بیو مواد.
• سنتز و بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی جدید جهت جلوگیری از خوردگی فلزات و آلیاژها در صنعت.

اولویت ها

- ساخت وبکارگیری آلیاژها،سرامیک ها(کامپوزیتها، نیمه هادیها وپلیمرهای جدید که دارای خواص بهبود یافته نسبت به مواد معمولی می باشند.
- شناسایی وآنالیز مواد وترکیبات با ارزش در باطله های معدنی ومنابع استان و راههای تبدیل آنها به محصولات جدید وتصفیه پسآبها وفاضلاب های صنعتی به مواد مهندسی جدید با ارزش افزوده.
- سنتز وبکارگیری روشهای جدیددر ساخت مواد آلی و معدنی برای کار بردهای خاص نظیر صنایع پزشکی ودارویی،کاتالیستها،حفاظت مواد وبیو مواد .
- سنتزوبررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی جدید جهت جلوگیری از خوردگی فلزات وآلیاژها در صنعت