امروزه با توجه به گسترش و پیشرفت علوم و تکنولوژی و محدودیت موجود در منابع انرژی روش‌های بهینه‌سازی و مدیریتی این منابع از جایگاه ویژه ای برخوردار شده‌اند. مدیریت سیستمهای انرژی به عنوان یک راهکار عملی مطمئن با نگرش تخصیص تولید و مصرف بهینه انرژی نقش اساسی در حفظ منابع انرژی دارد. لذا بدین منظور این گروه پژوهشی فعالیت خود را در پژوهشکده انرژی آغاز کرده است.

اهداف و زمینه های فعالیت
• انجام مطالعات مصرف بهینه انرژی و بررسی قابلیت جایگزینی انواع انرژی به روش ممیزی انرژی.
• مطالعات و محاسبات ریسک سرمایه گذاری در مدیریت انرژی با توجه مسائل مدیریتی و اقتصادی.
• بهره‌برداری بهینه از انرژی‌های موجود و دستیابی به ترکیب بهینه انواع انرژی و سهم آنها در سبد کالای مصرف کننده.
• تدوین استراتژی مصرف انرژی مربوط به صنایع در یک برنامه بلند مدت.
• تعیین راهکارهای کاهش تلفات مصرف انرژی با تمهیدات مورد نظر در بخشهای تولید، انتقال و توزیع انرژی.
• کاهش تلفات انرژی الکتریکی در فرآیند تولید، انتقال و توزیع آن.
• افزایش امنیت شبکه و بهبود قابلیت اطمینان در بخشهای تولید،انتقال و توزیع.
• استفاده از روشهای هوشمند مدیریت در بخش مدیریت انرژی.
• ارائه خدمات اطلاع رسانی در زمینه تولید و مصرف انواع انرژی.
• تولید نرم‌افزارهای مناسب مدیریت تولید و مصرف انرژی.