اهداف این گروه با توجه به اهمیت و نقش روزافزون انرژی های تجدیدپذیر و لزوم فراگیر شدن استفاده از این انرژی ها در کنار استفاده از روشهای نوین بازیافت و تبدیل انرژی در بخشهای مختلف صنعت و ساختمان تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به روشهای پتانسیل سنجی  ظرفیت های انرژی تجدیدپذیر در مناطق مختلف کشور، ارایه روش های جدید تبدیل انرژی و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر، ارایه راهکارهایی برای کاهش هزینه ها و موانع فراگیر شدن استفاده از انرژی های تجدید شونده اشاره نمود. علاوه بر این به منظور شناخت دقیق محدودیتها، موانع و امکانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژی در کشور، ضروری است میزان بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود انرژی و روند تبدیل این انرژی‌ها در کشور به روش علمی و دقیق محاسبه و ارزیابی گردد. لذا با چنین نگرشی گروه پژوهش تبدیل انرژی شروع به فعالیت کرده است.