هدف اصلی این گروه دستیابی به دانش فنی طراحی، ساخت و کاربردی پیلهای سوختی و همچنین دستیابی به دانش فنی تولید هیدروژن (از روشها و منابع مختلف از جمله انرژی خورشیدی و سوختهای هیدروکربنی)، استفاده و ذخیره آن می‌باشد.


اهداف و زمینه های فعالیت
• بررسی‌های فنی اجزاء پیل سوختی، ساخت نمونه آزمایشگاهی
• طراحی، ساخت و نصب، راه‌اندازی آزمایشگاه پیل سوختی
• انجام امور آزمایشی کاربرد مرتبط با انتقال بار الکتریکی و امکان‌سنجی در استفاده از پیل‌های سوختی در سیستم‌های مختلف تبدیل انرژی از جمله در خودروها، نیروگاهها و ....
• بررسی فنی - نظری روش ترمو شیمیایی تولید هیدروژن و استفاده از روش‌های مختلف برای تولید هیدروژن از منابع فسیلی و منابع انرژی تجدید شونده.
• بررسی و طراحی روش‌های مختلف ذخیره‌سازی، مایع‌‌سازی و استفادة هیدروژن و ایمن‌سازی آن در سیستم‌های مختلف انرژی،
• احداث یک واحد تولید هیدروژن، واحد ذخیره‌سازی تحت فشار هیدروژن و واحد مایع‌سازی هیدروژن.
• مطالعه و تحقیق بر روی احتراق کاتالیستی هیدروژن و هیدروژن‌سوز کردن خودروها