حکیمه علومی

                دانشیار

               پست الکترونیک: oloumi.ha [AT] gmail.com 

                تلفن تماس: 3114  -  33776611-034