• آزمایشگاه اسپکترورادیومتر صحرایی
 • آزمایشگاه سنجش از دور و GIS
 • آزمایشگاه فیتوترون‌ها
 • مجتمع گلخانه‌های تحقیقاتی
 • مزرعه تحقیقاتی کشاورزی
 • آزمایشگاه کنه شناسی: میکروسکوپ فاز کنتراس، میکروسکوپ‌های نوری و تجهیزات ترسیم نمونه
 • آزمایشگاه متابولیت‌های زیستی
 • آزمایشگاه تنوع زیستی: مشتمل بر آزمایشگاه­های حشره­شناسی، (ژرمیناتور، انکوبانور، بینوکولار و میکروسکوپ نوری) و سلولی مولکولی (دستگاه PCR)
 •  آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی (دستگاههای الکتروفورز)
 •  اتاق کشت بافت
 • اتاق میکروسکوپ‌ها
 • کلکسیون‌های حشرات، کنه‌ها، شته‌ها، پسیل­ها و خزندگان
 • اتاق PCR
 •  آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری
 • آزمایشگاه بیوشیمی و مهندسی ژنتیک (دستگاه پروتئومیکس)
 •  اتاق فلوسایتومتری
 •  آزمایشگاههای آنالیز کمی و کیفی مواد شامل، دستگاه کروماتوگرافی مایع، دستگاه کروماتوگرافی گازی، دستگاه جذب اتمی، دستگاه پتانسیواستات/ گالوانواستات
 •  آزمایشگاه الکترو شیمی
 • اتاق کشت سلول
 •  اتاق دستگاه‌های اتوکلاو