برگزاری اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران در آذرماه 97