کارشناسی ارشد

  • سنجش از دور زمین شناختی
  • فیزیولوژی گیاهی