رشته های دوره کارشناسی ارشد

1) بیوتکنولوژی کشاورزی، 2) ژنتیک و به نژادی گیاهی  3) بیوشیمی                        

رشته های دوره دکتری

رشته زیست شناسی سلولی مولکولی