عنوان آزمایشگاه: تأیيد نمونه و اندازه گيري مشخصات خطي فیبر نوري

تجهیزات:

1-    WS400(Spectral Attenuation, Mode Field Diameter and Cut off Wavelength Measurement System )

هزینه خدمات:

تضعیف طیفی هر نمونه 12,000,000 ریال      روزنه عددی هر نمونه 12,000,000 ریال       قطر میدان مد هر نمونه 12,000,000 ریال     طول موج قطع هر نمونه   12,000,000 ریال  سطح مقطع موثر هر نمونه 12,000,000 ریال

2-    CD400(Chromatic Dispersion Measurement System)

هزینه خدمات:        هر نمونه 18,000,000 ریال

3-    PMD400(Polarization Mode Dispersion Measurement System)

 هزینه خدمات:       هر نمونه 18,000,000 ریال

4-    CD400-FGM(Fiber Geometry)

هزینه خدمات:                مشخصات هندسی هر نمونه 18,000,000 ریال 

هزینه خدمات:                مشخصات هندسی پوشش هر نمونه 18,000,000 ریال

5-    FUSION SPLICER

نام کارشناس: سپیده یزدان پناه

شماره تماس: 03433776611